Det følger av pbl. § 12-14 første ledd at de samme bestemmelsene som gjelder for utarbeiding av ny plan også gjelder ved endring av plan. Skillet mellom hvilke tiltak som krever full reguleringsplan og hva som kan behandles som en mindre endring er en skjønnsmessig vurdering. Forslagsstiller må derfor avklare dette med kommunen før varsel sendes ut.

– Vi er veldig glad for at tilpasninger og nye skjema fra KDD/DiBK raskt kommer i produksjon og blir tilgjengelig for våre brukere, sier Tor Olav Almås, forretningsutvikler for løsningen.

Nedenfor vises et utsnitt at varslingsbrevet for forenklet endring av reguleringsplan