Varsel om planoppstart

Planprosessen tilbyr digital varsling til alle parter.
Løsningen ble lansert januar 2021.

Årlig utarbeider private aktører og kommuner rundt 1 600 reguleringsplaner for utnyttelse av landområder. Når nye veier, sykehus, næringsbygg og boliger skal bygges, vil det alltid være naboer som berøres. Utbygger har plikt til å informere både berørte parter og offentlige høringsinstanser om reguleringsplanene. Informasjonen skal sikre at alle har mulighet til å komme med innspill til planene før de iverksettes. I et veiprosjekt kan det være snakk om mange tusen berørte naboer, og planvarslingen skal skje i minst tre omganger: i oppstartsfasen, i høringsfasen og når planen er vedtatt.

Med digital planvarsling betyr det slutten på fysisk sending av varslingsbrev.
I et drøyt år har Kommunal- og moderniseringsdepartementet, nå Kommunal- og distriksdepartementet (KDD), jobbet med å lage en digital verktøykasse som gjør det mulig å utvikle digitale løsninger for planområdet.

Sandvika sjøfront

Digital varsling av berørte parter med funksjoner for:

  • Definer planområde
  • Legg til høringsinstanser
  • Varslingsskjema med opplysninger om planarbeid
  • Legg til dokumenter som vedlegg til skjema
  • Kontroll og validering av skjema
  • Send varsel som forslagsstiller eller plankonsulent
  • Distribusjon av planvarsel via Altinn
  • Oversikt med kvitteringer og tilbakemeldinger
  • Samlerapporter over kommentarer og tilbakemeldinger