Planvarsel

Planprosessen er et verktøy for varsling av planoppstart og sende varsel til høringsmyndigheter. Vi bidrar til digitalisering av planprosessen for private og offentlige forslagsstillere.

Løsningen digitaliserer flere manuelle oppgaver og er utviklet med fokus på effektivitet og kvalitet. Dette er bærekraft og samfunnsnytte i praksis. Med digital planvarsling når du som forslagsstiller ut til alle berørte parter og gir et langt bedre grunnlag for medvirkning i en tidlig fase av planarbeidet.

Opplysninger i planvarslet

Legg inn alle opplysninger som skal inngå i varslingsbrevet. Informasjonen grupperes i avsnitt for

  • Kommune
  • Gjeldende plan
  • Informasjon om ny plan
  • Planens hensikt
  • Saksgang og medvirkning
  • Frist for innspill
  • Konsekvensutredning
  • Hjemmeside for planforslag og planprogram
  • Vedlegg. Kart med planavgrensning er påkrevd
  • Informasjon om forslagsstiller og plankonsulent

Når du har gjort klar alle opplysninger som skal inngå i varslingsbrevet så kjører du en kontroll på planvarslet for å validere at alle opplysninger er lagt inn

Planprosessen validerer skjema mot standard regelmotor utarbeidet av Kommunal- og distriktsdepartementet. Resultat av valideringen vises som «trafikklys» i løsningen. Feil er markert med rødt og feilmeldinger vises direkte i skjemaet i Planprosessen.

Klikk på avsnittet og se hva du mangler for å kunne sende planvarslet.

Korriger feil og mangler og kjør kontroll på nytt. Når alle feil er borte, kan du sende selv om det finnes advarsler med gule markeringer. Her må du som forslagsstiller eller plankonsulent vurdere om advarsler skal rettes før innsending. Gule advarsler bli ikke stoppet av distribusjonen

Når alle opplysninger er verifisert og kontrollert kan planvarsel distribueres gjennom Altinn

Se her hvordan du definerer planområde og høringsinstanser